Bohnenkamp GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bohnenkamp Warranty

Bohnenkamp GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (spauskite čia, kad peržiūrėtumėte)

Kompanija Bohnenkamp pareiškia, kad visoms jos tiekiamoms padangoms ir kitiems techniniams guminiams gaminiams, skirtiems padangų ir ratų montavimui – kameroms, ratlankių apsauginėms juostoms, vožtuvams ir kitiems, taip pat ratams ir ratams su sumontuotomis padangomis gamintojų garantijos taisyklės, kurių nuostatos įtrauktos į šiuos įsipareigojimus, taikomos be apribojimų.

Tuo atveju, jei bus laikomasi nurodytų transporto priemonės eksploatavimo taisyklių (naudojimo instrukciją, operatoriaus instrukcija ir kt.), taikomų padangoms, apkrovai, greičiui, jei bus laikomasi nurodytų padangų naudojimo, transportavimo, saugojimo ir sandėliavimo taisyklių, numatytų normatyviniuose techniniuose dokumentuose, taikomų šioje transporto priemonėje naudojamų padangų kategorijai, jei nėra mechaninių pažeidimų ir remonto ženklų, garantuojame:

• padangų, techninių guminių gaminių ir ratų atitikimą techniniams ETRTO, TRA standartų reikalavimams ir gamintojo deklaruotiems techniniams parametrams;

• jokių gamybos defektų per visą padangos eksploatavimo laiką.

Padangos eksploatavimo laiko pabaiga – pilnai nusidėvėjęs protektoriaus raštas. Visiškai nusidėvėjęs protektorius laikomas, kai jo rašto gylis, matuojamas specialiai ant protektoriaus pažymėtose vietose (nusidėvėjimo indikatorius), lygus 0 mm arba kai nupliko protektoriaus zonoje esančios gijos ar karkaso vielos.

Jei padanga pilnai nenusidėvėjus, tai maksimalus eksploatacijos ir saugojimo laikas – 5 metai nuo padangos pagaminimo datos, jei kitaip nenumatyta normatyviniuose techniniuose dokumentuose, taikomuose šioje transporto priemonėje naudojamų padangų kategorijai. Padangos pagaminimo data pažymima šone, ji gali būti šalia padangos serijos numerio ir DOT kodo.

Natūralus padangos nusidėvėjimas eksploatacijos metu negali būti laikomas gamybos defektu.

Gedimo atveju, kad būtų galimybė patikrinti prekės kokybę (atlikti techninę ekspertizę), Bohnenkamp biurui būtina pateikti:

1. Nenumontuota nuo rato defektinė padanga.

2. Užpildyta reklamacija (yra prieinama www.bohnenkamp.lt).

3. Dokumentą, patvirtinantį prekės pirkimą ar pristatymą (sąskaitą faktūrą, čekį, sutartį ir kt.).

Išimtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių padangos neįmanoma pateikti pagal 1 punktą, abipusiu šalių sutikimu, prekių kokybės tikrinimas gali būti atliekamas nuotoliniu būdu, remiantis fotografijomis ir kitais informacijos šaltiniais. Nuotraukos turi būti aiškios ir be spalvinių iškraipymų. Reikalingų nuotraukų sąrašą kiekvienu konkrečiu atveju nustato techninės ekspertizės vykdytojas.

Jei nustatomas gamyklos defektas arba techninių reikalavimų neatitikimas, Bohnenkamp kompanija garantuoja nedelsiant pakeisti gaminį su trūkumais arba defektuotą rinkinio ar surinkimo bloko komponentą. Jei pakeitimui nėra gaminio ekvivalento, atitinkančio kainą ir eksploatacines savybes, grąžinama visa ar nepanaudota prekių vertė.   Tuo atveju, jei iki defekto atsiradimo padanga buvo eksploatuojama sėkmingai, galima taikyti kompensaciją už nepanaudotą vertę, apskaičiuojamą pagal protektoriaus rašto likučius. Garantija taikoma tik tiekiamiems produktams. Visoms kitoms netiesioginių išlaidų rūšims, tokioms kaip padangų ir ratų montavimas, transporto priemonės prastovos, transportavimas ir taisymas, defektuotų gaminių pristatymas ir pakeitimas, mokėjimas trečiai šaliai už techninę ekspertizę, medicininės išlaidos, teisinės išlaidos ir pan., šios garantijos ir įsipareigojimai netaikomi.

Gaminio kokybės patikrinimą (techninė ekspertizė), nustatant padangos defekto pobūdį, atlieka Bohnenkamp kompanijos specialistai, apmokyti Padangų pramonės tyrimų institute, Padangų tyrimų ir mokymo centre „Shina-Tezis“ ir turintys dokumentus, patvirtinančius jų kompetenciją vykdyti tokio pobūdžio veiklą.

Bohnenkamp kompanija pasilieka teisę keisti šiuos įsipareigojimus be išankstinio įspėjimo.

© Bohnenkamp SIA, 2018      www.bohnenkamp.com

Bohnenkamp GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, GALIOJANTYS STARCO GS SUDVEJINTŲ RATŲ SISTEMOMS (spauskite čia, kad peržiūrėtumėte)

Bendrovė Bohnenkamp pareiškia, kad visiems bendrovės gaminamiems arba tiekiamiems STARCO GS sudvejintų ratų sistemos komplektams ir atskiriems komponentams (išskyrus padangas) suteikiama 2 metų gamintojo garantija nuo prekės pristatymo pirkėjui dienos.

Pastaba: garantija padangoms, esančioms komplektacijoje, suteikiama vadovaujantis kitais įsipareigojimais – Bohnenkamp GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI.

Jei vadovausitės transporto priemonės eksploatavimo taisyklėmis (Eksploatacijos vadovas; Operatoriaus instrukcijos), susijusiomis su ratams tenkančia apkrova, judėjimo greičiu, ratų tvirtinamųjų varžtų įveržimo momentu, ir STARCO GS sudvejintų ratų sistemų montavimo ir eksploatavimo taisyklėmis (HD montavimo instrukcija; MD montavimo instrukcija ir kt.) - neesant mechaniniams pažeidimams arba remonto požymiams, garantuojame:

  • gamybinių defektų nebuvimą;
  • ratų ir ratlankių atitiktį ETRTO (Europos ratų ir padangų techninės organizacijos) standartų techniniams reikalavimams;
  • ratų, ratlankių, tvirtinimo detalių ir kitų komponentų atitiktį gamintojo konstrukcinės ir technologinės dokumentacijos reikalavimams.

Kadangi žemės ūkio technika gali būti eksploatuojama intensyvaus kenksmingų veiksnių arba medžiagų (organinių ir mineralinių trąšų, herbicidų ir pan.) poveikio sąlygomis, aukščiau pateiktos garantijos nuostatos negalioja dažų dangoms. Bendrovė Bohnenkamp garantuoja, kad nepasireikš dangos atsisluoksniavimas arba išsipūtimas, nepasitaikys nenudažytų zonų ir kitų defektų, atsiradusių dėl dažų dangos padengimo technologijos nepaisymo. Dažų dangai taikoma garantija nustoja galioti sulig momentu, kai gaminius apžiūri ir priima gavėjas.

Esant defektui, kokybės patikrai (techninei ekspertizei) atlikti pirkėjas privalo pateikti pardavusiam ar tiekusiam Bohnenkamp prekybos skyriui:

1. Defektuotą gaminį.

2. Užpildytą Bohnenkamp nustatytos formos reklamacijos paraišką (žr. PRIEDĄ);

3. Pirkimą arba tiekimą patvirtinantį dokumentą (važtaraštis, čekis, sutartis ir t. t.).

Išskirtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės pateikti ekspertizės objektą, nustatytą 1 p., šalims sutikus, kokybės patikra gali būti atliekama remiantis nuotraukomis ir kitomis informacijos laikmenomis. Nuotraukos turi būti ryškios, pakankamos skiriamosios gebos ir neiškreipti spalvos. Nuotraukų sąrašą ir nuotraukoms taikomus reikalavimus nustato asmuo, atliekantis kokybės patikrą. Be to, šalių susitarimu Bohnenkamp atstovas arba nepriklausomas ekspertas gali atvykti į defektų turinčios produkcijos buvimo vietą.

Esant gamybos defektams arba techninių reikalavimų neatitikimams, bendrovė Bohnenkamp garantuoja, kad defektų turintis gaminys arba dalis, tiekiama komplekte arba kartu su surinktiniu vienetu, bus nedelsiant pakeisti.

Jeigu pakeisti defektų turintį gaminį tokiu pačiu nepriekaištingos kokybės arba kainos ir eksploatacinių savybių požiūriu analogišku gaminiu nėra, pirkėjui grąžinami už gaminį sumokėti pinigai.

Garantija galioja tik tiesiogiai tiekiamai produkcijai. Visoms šalutinėms išlaidoms, pvz., ratų ir padangų montavimo, transporto priemonės prastovų, transportavimo ir remonto bei produkcijos su trūkumais pristatymo ir jos keitimo, trečiosios šalies techninės ekspertizės, medicininių ir juridinių paslaugų bei kitoms išlaidoms šie garantiniai įsipareigojimai negalioja.

Techninę ekspertizę produkcijos defektų pobūdžiui nustatyti atlieka bendrovės Bohnenkamp specialistai, baigę mokymus Rusijos padangų pramonės mokslinių tyrimų institute arba Autonominėje nekomercinėje organizacijoje „Šyna-tezis“ ir turintys jų kompetenciją atlikti padangų ir ratų kokybės techninę ekspertizę patvirtinančius dokumentus.

Bendrovė Bohnenkamp pasilieka teisę keisti šių garantinių įsipareigojimų sąlygas be išankstinio įspėjimo.  

Bohnenkamp garantiniai įsipareigojimai (.pdf)

Bohnenkamp garantiniai įsipareigojimai garantiniai įsipareigojimai, galiojantys STARCO GS sudvejintų ratų sistemoms (.pdf)

Ieškinio prašymas (.doc)

Ieškinio prašymas (.pdf)

Garantiniai Bohnenkamp įsipareigojimai (.pdf)

Garantiniai įsipareigojimai, galiojantys STARCO GS sudvejintų ratų sistemoms (.pdf)

Ieškinio prašymas MS Word

Ieškinio prašymas (.pdf)